Stoch RSI

Stochastic RSI hoặc Stoch RSI là một phái sinh của Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một loại dao động động lượng của chỉ báo kỹ thuật. Nó dao động trong khoảng giá trị từ 0-100. Giá trị RSI gần hơn 0 cho thấy điều kiện thị trường quá bán, trong khi giá trị gần hơn 100 cho thấy quá mua.

Stoch RSI CryptoHero: tín hiệu mua được tạo ra khi Stoch RSI quá bán, tín hiệu bán được tạo ra khi Stoch RSI bị quá mua.

Giá trị Stoch RSI (đường màu đỏ và xanh lam) gần 0 cho biết điều kiện thị trường quá mua trong khi các giá trị gần hơn 100 cho thấy quá bán. Các ngưỡng (dải màu vàng) thường được gán cho các giá trị Stoch RSI, bất kỳ giá trị nào dưới 20 cho thấy đã quá bán, trong khi trên 80 có thể cho thấy quá mua. Đối với các khoảng thời gian giao dịch, các ngưỡng thấp hơn có thể được sử dụng như một biện pháp để giảm nhiễu thị trường hoặc tạo ra tín hiệu đáng tin cậy hơn.

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

Stoch RSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)

Where:
n = Time Period

Last updated