Tokocrypto

Tiếng Anh | Tiếng Bahasa | Video (bahasa)

  1. Di chuột qua biểu tượng Hồ sơ của bạn ở ngay trên cùng và chọn API Management

2. Nhập một nhãn mới cho khóa API. Bạn có thể gọi nó là "CryptoHero". Nhấp chọn Create.

3. Bạn sẽ được nhắc Xác minh bảo mật thông qua một cửa sổ popup. Vui lòng hoàn tất quá trình xác minh.

4. Chúc mừng! Khóa API của bạn đã được tạo thành công.

Không được điều hướng khỏi trang trước khi thêm API vào CryptoHero. Trang Khóa Bí mật chỉ được hiển thị một lần. Không cấp cho bất kỳ ai khác quyền truy cập vào API của bạn hoặc tạo các bản sao lưu không an toàn cho Khóa bí mật hoặc mã QR

5. Sao chép Khóa API vào phần Khóa API trong CryptoHero. Sao chép Khóa riêng tư và dán vào phần "API Bí mật" trong CryptoHero

6. Đảm bảo rằng quyền Chỉ đọc ("Read Only")Cho phép Giao dịch ("Enable Trade") được bật. KHÔNG cho phép rút tiền. Chúng tôi nhấn mạnh - KHÔNG cho phép rút tiền.

7. Sau khi bạn đã kết nối thành công với tài khoản Tokocrypto của mình, Trạng thái Sàn giao dịch trên CryptoHero của bạn sẽ hiển thị thông báo Hoạt động hoàn toàn ("Fully Operational") như hình dưới đây

:

Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ cấp quyền "Cho phép giao dịch" và "Chỉ đọc". KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ cấp quyền "Rút tiền" cho API.

Last updated