Bot Giá

Có sẵn cho người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp
Bot Giá cho phép các nhà giao dịch mua và bán tài sản kỹ thuật số ở các mức giá mua và bán mục tiêu.
Nếu người dùng đặt 3000 USDT làm Giá mua (điều kiện vào lệnh) cho ETH và 3500 USDT làm giá bán (điều kiện thoát lệnh) cho ETH, thì Bot Giá sẽ thực hiện lệnh mua nếu giá ETH chạm mức 3000 USDT và giá là trước đây cao hơn 3000 USDT.
Giả sử Giá mua = 3000 USDT và Giá bán = 3500 USDT
Thời gian
Giá ETH
Hành động
X (bot được tạo)
3200
Không làm gì
X+1
3600
Không làm gì
X+2
3000
Mua ETH
X+3
3400
Không làm gì
X+4
3500
Bán ETH
Một ví dụ khác với Điều kiện vào lệnh và thoát lệnh tương tự:
Thời gian
Giá ETH
Hành động
X (bot được tạo)
2900
Mua ETH ngay lập tức
X+1
3000
Không làm gì
X+2
3200
Không làm gì
X+3
3000
Không làm gì
X+4
3500
Bán ETH