Bot Giá

Có sẵn cho người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp

Bot Giá cho phép các nhà giao dịch mua và bán tài sản kỹ thuật số ở các mức giá mua và bán mục tiêu.

Nếu người dùng đặt 3000 USDT làm Giá mua (điều kiện vào lệnh) cho ETH và 3500 USDT làm giá bán (điều kiện thoát lệnh) cho ETH, thì Bot Giá sẽ thực hiện lệnh mua nếu giá ETH chạm mức 3000 USDT và giá là trước đây cao hơn 3000 USDT.

Giả sử Giá mua = 3000 USDT và Giá bán = 3500 USDT

Thời gianGiá ETHHành động

X (bot được tạo)

3200

Không làm gì

X+1

3600

Không làm gì

X+2

3000

Mua ETH

X+3

3400

Không làm gì

X+4

3500

Bán ETH

Một ví dụ khác với Điều kiện vào lệnh và thoát lệnh tương tự:

Thời gianGiá ETHHành động

X (bot được tạo)

2900

Mua ETH ngay lập tức

X+1

3000

Không làm gì

X+2

3200

Không làm gì

X+3

3000

Không làm gì

X+4

3500

Bán ETH

Last updated