RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ dao động động lượng đo độ lớn của các chuyển động giá cũng như tốc độ hoặc vận tốc của các chuyển động này. RSI đo lường sự thay đổi của giá trong một khoảng thời gian. Công thức chia mức tăng trung bình mà giá đã có trong thời gian đó cho mức giảm trung bình mà giá đã phải chịu và sau đó vẽ dữ liệu trên thang điểm từ 0 đến 100 và được vẽ trên một biểu đồ riêng biệt.

RSI CryptoHero: tín hiệu mua được tạo ra khi RSI quá bán, tín hiệu bán được tạo ra khi RSI quá mua.

Giá trị RSI (màu tím) gần 0 cho biết điều kiện thị trường quá mua trong khi giá trị gần hơn 100 cho thấy quá bán. Ngưỡng (dải màu vàng) thường được gán cho các giá trị RSI, bất kỳ giá trị nào dưới 30 cho thấy đã bán, trong khi trên 70 có thể cho thấy quá mua. Đối với các khoảng thời gian giao dịch, các ngưỡng thấp hơn có thể được sử dụng như một biện pháp để giảm nhiễu động thị trường hoặc tạo ra tín hiệu đáng tin cậy hơn.

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

Last updated