Bot Thoát lệnh

Có sẵn cho người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp

Nhiều khi, với tư cách là nhà giao dịch, chúng ta muốn tham gia vào một vị thế với một cặp giao dịch ngay lập tức mà không cần đợi bất kỳ Điều kiện vào lệnh nào.

Bot Thoát lệnh cho phép bạn hướng dẫn bot mua cặp giao dịch được chỉ định của bạn ngay sau khi bot được tạo và chỉ giám sát chặt chẽ các Điều kiện Thoát lệnh.

Bot Thoát lệnh sẽ sử dụng toàn bộ số tiền được đặt trong Phân bổ quỹ để mua cặp giao dịch được chỉ định.

Khi tất cả các Điều kiện Thoát lệnh được đáp ứng, Bot Thoát lệnh sẽ đóng giao dịch và trở về trạng thái Không hoạt động. Nó sẽ không tự động kích hoạt lại.

Nếu bạn Thanh lý giao dịch được mở bởi Bot Thoát lệnh, bot đó cũng sẽ trở lại trạng thái Không hoạt động và sẽ không kích hoạt lại ngay lập tức.

Trong cả hai trường hợp trên, bạn cần phải kích hoạt lại bot Thoát theo cách thủ công.

Last updated