Bittrex

Việc tạo Khóa API trên Bittrex yêu cầu bạn cài đặt 2FA. Để thiết lập 2FA, hãy chuyển đến phần Xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication) trong cài đặt tài khoản.
Đăng ký tài khoản Bittrex hoặc Đăng nhập vào tài khoản sẵn có. Trên phần tiêu đề, nhấp chọn Tài khoản (Account) để truy cập cài đặt tài khoản và chọn Khóa API (API Keys).

Nhấp chọn Thêm khóa mới (Add new key) và khi khóa mới được tạo, hãy đảm bảo bạn đã cấp quyền cho phép Đọc Thông tin (Read Info)Giao dịch (Trade). Bấm lưu để tiếp tục.

Để hoàn tất quá trình tạo Khóa API, Bittrex sẽ yêu cầu mã xác thực từ thiết bị 2FA của bạn.

Không được điều hướng khỏi trang trước khi thêm API vào CryptoHero. Trang Khóa Bí mật chỉ hiển thị một lần. Không cấp cho bất kỳ ai khác quyền truy cập vào API của bạn hoặc tạo các bản sao lưu không an toàn cho Khóa bí mật.
Sao chép và dán cả Khóa API và Khóa bí mật vào CryptoHero. Bittrex không hỗ trợ thêm Khóa API bằng mã QR.
Copy link
On this page
1. Quản lý API
2. Tạo API mới
3. Xác minh Email
4. Thêm API vào CryptoHero