Felix

https://www.felix.com

  1. Chọn API Management trong menu thả xuống của Profile.

2. Đặt tên khóa API Key là "CryptoHero"

3. Nếu bạn chưa thiết lập Xác thực Google hay SMS, trước tiên bạn cần phải hoàn thành bước này. Sau khi bạn hoàn thành bước này, hãy lặp lại bước 1.

4. Bạn sẽ được nhắc nhập Email và mã xác minh.

5. Sau khi xác minh bảo mật thành công, bạn sẽ thấy Khóa API của mình. Giữ trang này.

6. Mở một cửa sổ trình duyệt mới, đăng nhập vào CryptoHero và đi tới Settings >> Exchange API

7. Chọn Felix từ menu thả xuống của sàn giao dịch

8. Sao chép API Key từ Felix.com (bước 5) vào trường văn bản API Key của CryptoHero. Sao chép Private Key từ Felix.com vào trường văn bản API Secret của CryptoHero. Nhấp vào Thêm Giao dịch.

9. Nếu các khóa API của bạn là hợp lệ, CryptoHero sẽ kết nối thành công với tài khoản Felix của bạn.

Đảm bảo rằng quyền Chỉ đọcGiao dịch đã được cho phép

KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ cho phép rút tiền

Last updated