Dải Bollinger

Dải Bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích và giao dịch tài chính John Bollinger. Dải Bollinger hoạt động như một bộ dao động. Nó cho biết liệu thị trường có mức độ biến động cao hay thấp, cũng như các điều kiện quá mua hay quá bán.

Dải Bollinger CryptoHero: tín hiệu mua được tạo ra khi dữ liệu hình nến đạt đến mức quá bán và tín hiệu bán được tạo khi đạt quá mức mua.

Khái niệm cốt lõi đằng sau chỉ báo BB là làm nổi bật cách giá được phân tán xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể hơn, nó bao gồm một dải trên (màu đỏ), một dải dưới (vàng) và một dải giữa (xanh lam), còn được gọi là đường trung bình động giữa. Hai dải ngoài phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao, di chuyển ra khỏi đường giữa) và co lại khi độ biến động thấp, hướng về đường giữa.

Middle line = (SMA, n)
Upper band = (SMA, n) + (20-day standard deviation * y)
Lower band = (SMA, n) - (20-day standard deviation * y)

Where: 
n = Time Period
y = standard deviation multiplier

Công thức Dải Bollinger tiêu chuẩn đặt đường giữa là Đường trung bình trượt đơn giản trong X ngày (SMA) trong khi đường trên và dưới được tính toán dựa trên sự biến động của thị trường liên quan đến SMA, được gọi là độ lệch chuẩn.

Last updated