EMA

Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) là một phương pháp tiếp cận có trọng số bắt nguồn từ Đường trung bình trượt đơn giản (SMA). EMA chia tỉ trọng lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây hơn với khái niệm cốt lõi rằng dữ liệu càng gần đây thì giá trị càng cao. Ngược lại, SMA cho trọng số bằng nhau trong suốt các giá trị trung bình bất kể mức độ liên quan của thời gian. Sử dụng khoảng thời gian dài hơn cho các đường trung bình động cho biết xu hướng dài hạn, khoảng thời gian ngắn cho biết xu hướng ngắn hạn.

EMA CryptoHero: tín hiệu mua được tạo ra khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn, tín hiệu bán được tạo ra khi đường EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài hạn.

Đường EMA tăng cho thấy xu hướng tăng và đường MA giảm cho thấy xu hướng giảm. Sự giao nhau của EMA là một tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường EMA trong khoảng thời gian khác nhau giao nhau trong biểu đồ. Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MA ngắn hạn (xanh lam) vượt lên trên đường MA dài hạn (màu đỏ), cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, điều này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

SMA = ( Sum (Price, n) ) / n    
EMA = ( P - EMAp ) * K + EMAp

Where:
P = Price
EMAp = the Exponential moving Average for the previous period
K = 2 / (n + 1), the smoothing constant
n = Time Period

Last updated