Điều kiện Vào/Thoát lệnh

Điều kiện vào lệnh

Bot chỉ có thể đánh giá dữ liệu nếu ít nhất 1 Chỉ báo kỹ thuật được thiết lập. Việc không sử dụng Chỉ báo kỹ thuật sẽ khiến bot mở một lệnh ngay lập tức, bất kể giá như thế nào. Có thể đặt nhiều Điều kiện vào lệnh cùng một lúc bằng cách cài đặt để chọn xem các điều kiện nào sẽ đáp ứng để được coi là Điều kiện vào lệnh. Việc kết hợp nhiều chiến lược với các yêu cầu khắt khe hơn có thể yêu cầu Tần suất giao dịch cao hơn để tăng mức độ khả thi.

Điều kiện thoát lệnh

Tương tự như Điều kiện vào lệnh, ít nhất cần phải đặt 1 Điều kiện thoát lệnh. Chỉ báo Kỹ thuật được đặt cho Điều kiện thoát lệnh không cần giống với chỉ báo được sử dụng trong Điều kiện vào lệnh. Trong Điều kiện thoát lệnh, có 2 cài đặt sẽ được ưu tiên trên tất cả các Chỉ báo kỹ thuật, đó là Cắt lỗ và Chốt lời. Điều này có nghĩa là nếu điều kiện Chốt lời được đáp ứng nhưng chỉ báo kỹ thuật thoát lệnh của bạn chưa được kích hoạt, lệnh bán thị trường sẽ vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, nếu trình kích hoạt chỉ báo kỹ thuật được đáp ứng, bot cũng sẽ thoát (đóng deal) bất kể điều kiện Chốt lời hoặc Cắt lỗ của bạn có được đáp ứng hay không.

Last updated