Thuật ngữ

Định nghĩa và ý nghĩa của các từ và cụm từ được tìm thấy trong CryptoHero

APY

Annual Percentage Yield hay Tỷ suất lợi nhuận hàng năm, như cách gọi của nó, tính toán lợi tức của một khoản đầu tư trong khoảng thời gian mười hai tháng dựa trên lãi kép/ ợi nhuận của cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: nếu một bot đã hoạt động trong sáu tháng và có lợi nhuận tuyệt đối 25% (vốn đầu tư ban đầu là 1000 USD, kết thúc sáu tháng là 1250 USD), thì APY sẽ là 56,25%.

Bot

Bot là một chương trình thực hiện các giao dịch (chẳng hạn như mua hoặc bán) dựa trên các điều kiện vào lệnh và thoát lệnh do người dùng thiết lập. Ưu điểm của bot là khả năng theo dõi 24/7 các điều kiện thị trường, nhờ đó giao dịch có thể được bắt đầu khi điều kiện vào lệnh được đáp ứng.

Bot Template - Mẫu Bot

Mẫu bot là một dạng bot nhằm mục đích cho thuê trên Bots Marketplace. Một người dùng có thể tạo tối đa 2 bot từ một lần thuê mẫu bot

Deal

Một Deal sẽ được tạo bởi một bot bất cứ khi nào mà các điều kiện vào lệnh được đáp ứng. Một Deal bao gồm một tập hợp các giao dịch. Bất cứ khi nào điều kiện vào lệnh của bot được đáp ứng lần đầu tiên, một deal sẽ được tạo cùng với giao dịch đầu tiên. Bạn sẽ thấy giao dịch mới được tạo này trong trang Deal của tab Open Deals. Bạn có thể xem các giao dịch có trong một deal bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt.

Một Deal được hoàn tất khi các điều kiện thoát lệnh của bot được đáp ứng hoặc khi người dùng thanh lý giao dịch. Bạn có thể tìm thấy một deal đã hoàn thành trong tab Completed Deals.

Một Deal luôn bao gồm ít nhất hai giao dịch - Mua và Bán. Có thể có nhiều giao dịch Mua tùy thuộc vào việc bot đã được cấu hình cho các Lệnh bổ sung (Extra Orders) hay chưa.

Trình tự thời gian làm thế nào để bot tạo ra các deal được minh họa bên dưới:

Thời gian T: Bot theo dõi các tín hiệu thị trường

T + 1h: Điều kiện vào lệnh của Bot được đáp ứng và tạo một Deal mới. Bot thực hiện lệnh mua trong giao dịch mới tạo. Deal tương tự này có thể được tìm thấy trong tab Open Deals.

T + 2h: Điều kiện thoát lệnh của Bot được đáp ứng và thực hiện lệnh bán. Deal lúc này sẽ được đánh dấu là Hoàn thành (Complete). Deal đã hoàn thành này có thể được tìm thấy trong tab Completed Deals.

Portfolio - Danh mục đầu tư

Một Portfolio - Danh mục đầu tư là một tập hợp các tài sản được liên kết với sàn giao dịch tài sản điện tử của người dùng. Nó được mệnh giá bằng USD. Tổng giá trị danh mục đầu tư bằng USD có thể dao động do sự khác biệt trong định giá USD cho từng tài sản số.

Liquidate - Thanh lý

Nếu một deal vẫn đang mở, người dùng có thể hướng dẫn bot bỏ qua các điều kiện vào lệnh và thực hiện lệnh Bán với giá thị trường (Market Sell). Đây được gọi là thanh lý. Sau khi Deal được thanh lý, Deal sẽ hoàn tất (Deal đã hoàn thành được tìm thấy trong tab Completed Deals) và bot sẽ tự đặt lại. Sau đó, bot đặt lại sẽ tạo một deal mới dựa trên điều kiện vào lệnh cho số lượng Lệnh cơ sở tương ứng.

Filled - Thỏa mãn

Giao dịch mua hoặc bán được coi là được thỏa mãn (filled) nếu toàn bộ số lượng tài sản số cơ bản được mua hoặc bán đầy đủ. Ví dụ: nếu bot thực hiện lệnh mua 1 ETH và chỉ có 0,3 ETH được mua, thì lệnh này được coi là đã được thỏa mãn một phần. Chỉ khi 0,7 ETH còn lại cũng được mua thì giao dịch mua mới được coi là filled.

W/L Ratio - Tỷ lệ Thắng/Thua

CryptoHero theo dõi tất cả các deal đã hoàn thành dẫn đến kết quả lãi hoặc lỗ. Nếu tất cả các deal của người dùng đều có lãi, thì Tỷ lệ W/L (Thắng/Thua) là 100%. Nếu trong số mười deal đã hoàn thành, chỉ có ba deal có lãi, thì Tỷ lệ W/L là 30%.

Bot Status = Waiting - Trạng thái Bot = Đang chờ

Khi một bot đang chờ để tạo một Deal mới dựa trên điều kiện vào lệnh đã thiết lập thì chưa có Deal nào được thực hiện.

Bot Status = In Progress - Trạng thái bot = Đang xử lý

Khi một bot đã tạo được Deal thì trạng thái được hiển thị sẽ là "đang xử lý". Bạn sẽ thấy Deal được mở này trong trang Deals. Trong lúc đó. Bot vẫn sẽ tích cực theo dõi thị trường để chờ thực hiện Deal tiếp theo.

Fund Allocation - Phân bổ quỹ

Người dùng có thể đặt lượng tài sản số tối đa có sẵn cho bot để giao dịch. Phân bổ quỹ là một công cụ thiết yếu trong quản lý rủi ro cho bất kỳ người dùng nào. Ví dụ: người dùng có thể chỉ muốn phân bổ 10% quỹ tài sản số của mình cho một bot nếu chiến lược của bot vẫn chưa được kiểm chứng là hiệu quả. Sau đó, người dùng có thể tăng phân bổ quỹ nếu chiến lược của bot tốt.

Base Order Limit & Extra Orders - Giới hạn lệnh cơ sở và các Lệnh bổ sung

Base order limit - Giới hạn lệnh cơ sở: quy định số tiền được phân bổ sẽ sử dụng để thực hiện Deal đầu tiên (khi bot mới tạo một Deal). Điều này được minh họa rõ nhất qua ví dụ sau:

Nếu người dùng phân bổ 10.000 USDT và đặt giới hạn lệnh cơ sở là 20%, bot sẽ sử dụng 2.000 USDT (20% của 10.000 USDT) để thực hiện lệnh đầu tiên.

Lệnh bổ sung đề cập đến số lượng giao dịch tiếp theo (sau khi giao dịch đầu tiên được thực hiện) mà bot sẽ thực hiện. Các lệnh bổ sung được chia đều từ phần còn lại sau khi giới hạn lệnh cơ sở được khấu trừ từ quỹ được phân bổ.

Fund Allocation = Base Order + Extra Orders

Phân bổ quỹ = Lệnh cơ sở + Lệnh bổ sung

Như ví dụ trên, nếu người dùng đặt giới hạn lệnh cơ sở là 20% và muốn bot thực hiện thêm 2 lệnh bổ sung, mỗi lệnh bổ sung sẽ sử dụng 40% của quỹ được phân bổ kể từ sau khi lệnh cơ sở được thực hiện, nghĩa là chỉ phần còn lại tức 80% của quỹ được phân bổ.

Trading Frequency - Tần suất giao dịch

Một bot sẽ thu thập dữ liệu thị trường tại các khoảng thời gian được xác định bởi tần suất giao dịch.

15 phút - Bot đọc dữ liệu thị trường mỗi 15 phút

1h - Bot đọc dữ liệu thị trường mỗi giờ

4 giờ - Bot đọc dữ liệu thị trường mỗi 4 giờ

1D - Bot đọc dữ liệu thị trường mỗi ngày một lần

Sau khi bot đã lấy được dữ liệu ở mỗi khoảng thời gian, nó sẽ xử lý cùng một dữ liệu và xác định xem các điều kiện vào lệnh hoặc thoát lệnh có được đáp ứng hay không. Nếu các điều kiện được đáp ứng, một Deal sẽ được thực hiện

Indicator - Chỉ báo

Một Indicator - Chỉ báo là một tín hiệu giao dịch hoặc giá trị bắt nguồn từ các thuật toán phức tạp dựa trên loại chỉ báo được sử dụng. Các thuật toán này thu thập dữ liệu thị trường như khối lượng, giá cả, hành động giá, động lượng, v.v. và sau đó tạo ra giá trị hoặc tín hiệu cho các nhà giao dịch như một phần của quá trình ra quyết định của họ.

Take Profit - Chốt lời

Người dùng có thể định cấu hình bot để đóng một deal nếu lợi nhuận đạt đến một tỷ lệ phần trăm của quỹ được phân bổ. Điều kiện thoát lệnh Chốt lời (Take Profit) được ưu tiên hơn các điều kiện thoát lệnh dựa trên Chỉ báo

Stop Loss - Cắt lỗ

Người dùng có thể định cấu hình bot để đóng deal nếu khoản lỗ chạm đến tỷ lệ phần trăm của quỹ được phân bổ. Xin lưu ý rằng Chốt lời và Cắt lỗ được ưu tiên hơn các điều kiện đầu ra dựa trên Chỉ báo.

Backtest - Kiểm tra ngược

Người dùng có thể kiểm tra tính hiệu quả của bot (dựa trên các thông số đã đặt) bằng cách chạy Backtest. Đây là một cách kiểm tra không có rủi ro để người dung đánh giá xem hiệu suất bot của họ có thể chấp nhận được hay không. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả kiểm tra backtest tốt không nhất thiết đảm bảo hiệu suất tốt của bot trong tương lai.

Last updated