Bảng điều khiển

Bảng điều khiển theo dõi tất cả các bot của bạn, cung cấp thông tin nhanh về tất cả các khoản tiền có sẵn để sử dụng bởi bot hoặc nếu chúng đã được sử dụng.

CryptoHero giữ một sổ cái nội bộ về số dư danh mục đầu tư, được tách thành 3 phần, để đảm bảo các bot hoạt động chính xác như dự định và có thể thực hiện các lệnh một cách suôn sẻ.

Total Balance - Tổng số dư

Tất cả số dư tiền mã hóa được truy xuất trong thời gian thực. CryptoHero chỉ hỗ trợ giao dịch giao ngay (spot) tại thời điểm này, chỉ số dư trong ví giao dịch giao ngay sẽ được truy xuất. Nếu trước đó bạn đã mở tài khoản giao dịch ký quỹ, vui lòng đảm bảo chuyển tiền trở lại từ ví ký quỹ của bạn sang ví giao dịch giao ngay.

Active Orders - Lệnh hoạt động

Lệnh hoạt động các lệnh được đặt trong các sổ lệnh chưa được thực hiện hoặc các giao dịch chưa hoàn thành lệnh thoát. Các bot đã hoàn thành deal và hiện đang chờ một kích hoạt khác sẽ chuyển sang trạng thái Dự trữ (Reserved).

Lợi nhuận của các deal đã hoàn thành với Lệnh cơ sở động (Dynamic Base Order) sẽ chuyển sang trạng thái Reserved để sẵn sàng cho lần kích hoạt vào lệnh tiếp theo. Lợi nhuận của các deal đã hoàn thành với Lệnh cơ sở tĩnh (Static Base Order) sẽ chuyển vào Số dư khả dụng (Available balance).

Reserved Funds - Quỹ dự trữ

Số dư dự trữ là tổng Phân bổ quỹ đã được trích lập mỗi khi bot mới được tạo. Khi một lệnh vào đã được kích hoạt, số tiền tương ứng sẽ được chuyển đến Số dư hoạt động (Active Balance). Số dư dự trữ sẽ chứa các Lệnh bổ sung chưa được kích hoạt.

Available Funds - Quỹ khả dụng

Các quỹ có sẵn là tiền mã hóa có thể sử dụng để bắt đầu tạo một bot mới.

Available Funds = Total Balance - (Active Orders + Reserved Funds) 

Last updated