Huobi

1. Quản lý API

Đăng ký tài khoản Huobi hoặc Đăng nhập vào tài khoản sẵn có. Di chuột qua phần Hồ sơ (Profile) và chọn mục Quản lý API (API Managment).

2. Tạo API

Các khóa API Key trên Huobi sẽ hết hạn trong 90 ngày

Bạn có thể tạo nhiều API, đặt tên cho từng API tương ứng để chúng có thể được nhận dạng và quản lý cho phù hợp. Dưới sự cho phép, chọn cho phép Giao dịch (Trade).

3. Thêm API vào CryptoHero

Không được điều hướng khỏi trang trước khi thêm API vào CryptoHero. Trang Secret Key chỉ được hiển thị một lần. Không cung cấp cho bất kỳ ai khác quyền truy cập vào API của bạn hoặc tạo các bản sao lưu không an toàn cho Secret Key.

Bạn có thể sử dụng chức năng sao chép và dán cho cả Khóa API và Khóa bí mật. Đảm bảo rằng bạn không sử dụng cài đặt IP ràng buộc. Huobi không hỗ trợ việc thêm Khóa API bằng mã QR.

Last updated