Bot và Deal

Bot và Deal là trọng tâm của cách CryptoHero hoạt động. Vui lòng đọc phần này.

Giao dịch trên bot CryptoHero được hợp nhất thành các Deal. Mỗi Deal chứa các lệnh dựa trên các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi Điều kiện vào lệnh (Entry Conditions), Cắt lỗ (Stoploss), Chốt lời (Take Profit), Điều kiện thoát lệnh (Exit Condition) và Lệnh bổ sung (Extra Orders). Các Deal cũng sẽ thực hiện các lệnh theo cùng thứ tự ưu tiên đó, tùy điều kiện nào đến trước.

Waiting for Entry - Chờ vào lệnh

Một bot đang chờ vào lệnh vẫn chưa nhận được tín hiệu từ công cụ vào lệnh của CryptoHero AI. Tín hiệu được tạo ra bởi Điều kiện vào lệnh mà bạn đã thiết lập cấu hình cho bot. Không cần phải làm gì ở giai đoạn này, người dùng có thể xóa hoặc tạm dừng bot mà không gặp bất kỳ vấn đề gì vì không có lệnh nào được thực hiện.

Khi bot nhận được tín hiệu đầu tiên để thực hiện giao dịch, một Deal sẽ được tạo. Giao dịch này có thể được tìm thấy trong phần Giao dịch mở (Open Deals). Sau đó, trạng thái của bot sẽ hiển thị "Đang xử lý" (In Progress). Trạng thái của Deal cũng sẽ hiển thị "Đang xử lý" (Deal In Progress).

In Progress - Đang xử lý

Khi Điều kiện vào lệnh được đáp ứng, lệnh đầu tiên và bất kỳ lệnh tiếp theo nào, nếu có, sẽ được thực hiện và Deal được coi là đang xử lý tại thời điểm này. Các lệnh được gửi đến các sàn giao dịch sẽ là các lệnh giới hạn, giá được xác định bởi Điều kiện vào lệnh. Người dùng có thể thấy các vị thế vốn chủ sở hữu dựa trên dữ liệu trực tiếp khi Deal đang chạy.

Liquidate - Thanh lý

Nếu người dùng thanh lý một Deal, tất cả các vị thế được thực hiện trong cùng một Giao dịch sẽ được thoát ra thông qua lệnh thị trường trên sàn giao dịch ngay lập tức. Điều này nhằm đảm bảo các lệnh được thực hiện nhanh nhất có thể. Sau khi Người dùng thanh lý Deal, bot sẽ trở lại trạng thái chờ vào lệnh "waiting for entry" và sẽ đặt Lệnh cơ sở khi các Điều kiện vào lệnh được đáp ứng. Để ngăn bot chạy, Người dùng phải tắt bot.

Tắt Bot

Một Deal bị tạm dừng khi Bot được chuyển sang trạng thái không hoạt động. Ở trạng thái tạm dừng, bot sẽ không hoạt động khi bất kỳ tín hiệu giao dịch nào được tạo ra. Tất cả các tín hiệu giao dịch sẽ tiếp tục sau khi trạng thái của Bot được thiết lập để hoạt động trở lại. Bot sẽ bắt đầu một lệnh mới dựa trên tín hiệu giao dịch tiếp theo.

Last updated