Các cặp giao dịch được hỗ trợ

CryptoHero sẽ liên tục bổ sung các cặp giao dịch mới vào danh sách các sàn giao dịch tiền mã hóa được hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn muốn giao dịch một cặp giao dịch hiện không được hỗ trợ trong CryptoHero, hãy gửi email cho chúng tôi (thông tin tại trang Liên hệ trong tài khoản CryptoHero của bạn) và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thêm cặp đó vào sàn giao dịch.

Xin lưu ý rằng API của bạn phải luôn được cấp quyền Giao dịch và Xem Số dư. KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ cấp quyền rút tiền cho API của bạn.

Last updated