OKEx

1. Quản lý API

Đăng ký tài khoản OKEx hoặc Đăng nhập vào tài khoản sẵn có. Di chuột qua phần Hồ sơ (Profile) và chọn mục Quản lý API (API Managment).

2. Tạo API

Bạn có thể tạo nhiều API, đặt tên cho từng API tương ứng để chúng có thể được nhận dạng và quản lý cho phù hợp. Cần có cụm mật khẩu (passphrase) để tạo API, đây không phải là mật khẩu của tài khoản và có thể được đặt riêng cho từng API. Dưới sự cho phép, vui lòng kiểm tra quyền Giao dịch (Trade) đã được kích hoạt hay chưa.

3. Xem API

Khi API được tạo, hãy nhấp chọn xem. Để xem được API mới tạo, bạn sẽ cần xác thực bằng phương pháp xác minh thứ cấp thông qua Google Authenticator hoặc SMS.

4. Thêm API vào CryptoHero

Sử dụng chức năng quét mã QR trên CryptoHero để thêm API ngay lập tức hoặc nếu bạn đang thao tác trên cùng một thiết bị, bạn có thể sử dụng chức năng sao chép và dán cho cả Khóa API và Khóa bí mật. OKEx yêu cầu bạn nhập cụm mật khẩu (passphrase) được sử dụng để tạo API trong CryptoHero.

Last updated